Guangzhou Medical University

Teaching building of Guangzhou Medical University